Naši spokojní zákazníci

Informácie

Osobné údaje – Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ

AGRITOURS Slovakia CK s.r.o. so sídlom Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, vložka číslo: 8927/S, Oddiel: sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

adresa pre zasielanie písomností: AGRITOURS Slovakia CK s.r.o., Sokolská 67, 960 01 Zvolen, e-mail: mlaukova@agritours-slovakia.com, tel: 045 5361 156

Účely a právne základy spracúvania

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Účel spracúvania

poskytovanie služieb cestovnej kancelárie

Právny základ spracúvania
 • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy - zmluva o zájazde alebo zmluva o poskytnutí inej cestovnej služby
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon o zájazdoch, Občiansky zákonník)
 • pre osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia) čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR výslovný súhlas,
 • § 78 ods. 5 ZoOOÚ osobitný právny predpis (najmä predpisy o právach cestujúcich v leteckej a autobusovej doprave)
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa a spolucestujúcich resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená, aby mohla byť poskytnutá objednaná služba cestovného ruchu (zájazd)
Kategórie dotknutých osobných údajov

bežné osobné údaje a osobitné kategória osobných údajov - zdravotné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz), údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe), pohlavie (na účely ubytovania s osobou rovnakého pohlavia pri skupinových zájazdoch), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie na účely zabezpečenia požadovaného druhu ubytovania či dopravy)

Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám:

 • ak jej povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá všeobecne záväzný právny predpis
 • ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou za účelom poskytnutia objednanej služby (zájazd), prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na tento účel najčastejšie týmto subjektom: ubytovacie zariadenia, dopravcovia, iní poskytovatelia iných služieb CR
Prenos osobných údajov do 3. krajín

Prevádzkovateľ vykonáva prenos osobných údajov do 3. krajín len pokiaľ je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov

V zmysle platných lehôt archivácie vo verejnom záujme podľa Zákona o archívoch a len na nevyhnutne potrebnú dobu na splnenie účelu spracúvania.

Účel spracúvania

marketing (zasielanie newslettra/katalógu, informácií o produktoch a novinkách)

Právny základ spracúvania
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem
 • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas
Kategórie dotknutých osobných údajov
 • meno, priezvisko, titul
 • adresa
 • e-mail
Kategórie príjemcov osobných údajov

Správa a rozposielanie emailových kampaní napr. mailchimp, poskytovateľ webhostingu, správca siete, Slovenská pošta

Prenos osobných údajov do 3. krajín

Prevádzkovateľ vykonáva prenos osobných údajov do 3. krajín len pokiaľ je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov, resp. do doby kým dotknutá osoba neoznámi, že informácie už nechce ďalej dostávať

Cookies

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania. Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Naše stránky využívajú len nevyhnutné / technické cookies, ktoré umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, neslúžia na profilovanie uzivateľa:

"agritours_slovakia_session"
"laravel_cookie_consent"
"XSRF-TOKEN"

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok, takže ich nemožno zakázať.

Práva dotknutej osoby
 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov

osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:

 • predzmluvný vzťah, resp. zmluvný vzťah s klientom alebo inou dotknutou osobou,
 • formulár k zaslaniu katalógu/newsletter vrátane súhlasu dotknutej osoby
Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom aktualizácie tejto informácie zverejnenej na www.agritours-slovakia.com.